26
sept
2020

26 september 2020 11:00

Sliedrecht @ Kerkbuurt, Sliedrecht, NederlandKorenfestival aan de Merwede
Korenfestival aan de Merwede te Sliedrcht

m.m.v. het Bethelkerkkoor o.l.v. Wim de Penning

Verdere informatie volgt
Sliedrecht

Kerkbuurt, Sliedrecht, Nederland
Geef routebeschrijving