27
mei
2018

27 mei 2018 19:30

Bethelkerk @ Rotterdamseweg 73, 3332 AD Zwijndrecht, Nederland350 e Zondagavondzang in de Bethelkerk
350 e Zondagavondzang in de Bethelkerk m.m.v. het Bethelkerkkoor Zwijndrecht o.l.v. Wim de Penning

Organist: Aarnoud de Groen
Bethelkerk

Rotterdamseweg 73, 3332 AD Zwijndrecht, Nederland
Geef routebeschrijving